Taisyklės

Paslaugų pirkimo – pardavimo KETpamokos.lt internetinėje parduotuvėje taisyklės

Bendrosios nuostatos.

1. Šios pirkimo taisyklės nustato pardavėjo ir pirkėjo, subjekto, perkančio pardavėjo siūlomas paslaugas, tarpusavio teises, pareigas, o taip pat ir atsakomybę įsigyjant paslaugas internetinėje svetainėje KETpamokos.lt.

2. Atidžiai susipažinkite su šiomis taisyklėmis. Pirkdami interneto svetainės KETpamokos.lt paslaugas patvirtinate, kad su taisyklėmis susipažinote, jas supratote ir įsipareigojate jų laikytis. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. 

3. Pardavėjo ir pirkėjo bendradarbiavimui taikomos taisyklės, galiojusios paslaugų užsakymo metu. 

Paslaugų kaina, trukmė, prisijungimo sąlygos.

1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti internetinėje svetainėje KETpamokos.lt parduodamų paslaugų kainas.

2. Parduodamų paslaugų galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo prisijungimo. Parduodamų paslaugų galiojimo laikas baigiasi praėjus nupirktam laikui po prisijungimo.

Pinigų grąžinimas.

1. Pinigai už paslaugas nėra grąžinami.

Atsakomybės apribojimas.

1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. 

2. Jei pirkėjas, praranda prisijungimo duomenis, apie tai nedelsiant privalo informuoti pardavėją.

3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikrumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

4. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą el. pašto ir prisijungimo slaptažodžio naudojimą. 

5. Pardavėjas neatsako už žalą, kurią pirkėjas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudoja šia informacija. 

Asmens duomenų apsauga.

1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis laisva valia.

2. Pirkėjas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos pirkėjo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

3. Pardavėjas įsipareigoja neteikti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad suteikia pardavėjui teisę siųsti pirkėjui pardavėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus, informacinius pranešimus, naudoti jo duomenis rinkodaros tikslams, o pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti šiuos pasiūlymus informuodamas apie tai pardavėją.

5. Pirkėjo asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Intelektinės nuosavybės teisės.

1. Pardavėjas yra visų teisių į KETpamokos.lt turinį savininkas bei turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, logotipai ir pan., pateikiami KETpamokos.lt,  yra pardavėjo nuosavybė  ir pardavėjas turi teisę jais naudotis.

2. Jei pirkėjas bando pakenkti pardavėjo internetinės svetainės KETpamokos.lt darbui, saugumui ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti pirkėjo paskyrą.

3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas KETpamokos.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško pardavėjo leidimo ir (arba) nesilaikant taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Taikytina teisė.

1. Šioms taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.